بررسی اثر خشک کردن بر استخراج اینولین از کاسنی ریشه ای (Cichuriumintybus L.)

Document Type : Original article

Authors

1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran;

Abstract

مقدمه و هدف: اینولین یک پلی ساکارید ذخیره ای از دسته فروکتون ها با خواص تغذیه‌ای و تکنولوژیکی منحصر بفردی است و ریشه کاسنی ریشه‌ای (چیکوری) حاوی اینولین با زنجیرهای بلند و پایدار بعنوان تنها منبع ریشه ای برای تولید صنعتی اینولین می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه مقدار و زمان استخراج بیشینه اینولین و رنگ عصاره استخراجی از ریشه چیکوری تازه و خشک در طول زمان استخراج می‌باشد. روش تحقیق: ریشه چیکوری کاشته شده در مجتمع کشت و صنعت قزوین برداشت و برای استخراج عصاره از روش دیفوزیون و نسبت آب به خلال ۵ به ۱ و دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و  pHبرابر با ۵ استفاده شد. خشک کردن خلال ها در آون سیرکوله دار ودمای ۷۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت. برای اندازه گیری اینولین از دستگاه HPLC و برای اندازه گیری رنگ عصاره از دستگاه رنگ سنج در طول موج ۴۲۰ نانومتر استفاده گردید. نتایج و بحث: بیشترین مقدار اینولین برای خلال تازه در زمان ۶۰ و درمورد خلال خشک در زمان ۱۱۰ دقیقه استخراج گردید. اگرچه خشک کردن به طور معنی دار باعث کاهش در میزان اینولین در ریشه چیکوری نمی‌شود اما به طور چشمگیر باعث افزایش زمان استخراج تا ۲ برابر میگردد.همینطورخشک کردن به طور معنادار باعث کاهش رنگ عصاره استخراج شده از خلال چیکوری می‌شود که بدلیل اثر آنزیم بری در حین فرایند خشک کردن می‌باشد. توصیه کاربردی/صنعتی: با توجه به محدود بودن زمان برداشت گیاه و در عین حال محدودیت ظرفیت کارخانه جهت استخراج، خشک کردن روش مناسبی جهت نگهداری ریشه ها برای استفاده در فصول دیگر سال می‌باشد بدون اینکه اثر نامطلوبی بر راندمان استخراج داشته باشد و همچنین خشک کردن ریشه ها در محل کاشت، باعث کاهش حجم ریشه و کاهش هزینه حمل و نقل آن به کارخانه می‌گردد.

Keywords


Article Title [فارسی]

بررسی اثر خشک کردن بر استخراج اینولین از کاسنی ریشه ای (Cichuriumintybus L)

Authors [فارسی]

  • حمیده وکیلی 1
  • محمد حجت الاسلامی 2
1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
Abstract [فارسی]

مقدمه و هدف: اینولین یک پلی ساکارید ذخیره ای از دسته فروکتون ها با خواص تغذیه‌ای و تکنولوژیکی منحصر بفردی است و ریشه کاسنی ریشه‌ای (چیکوری) حاوی اینولین با زنجیرهای بلند و پایدار بعنوان تنها منبع ریشه ای برای تولید صنعتی اینولین می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه مقدار و زمان استخراج بیشینه اینولین و رنگ عصاره استخراجی از ریشه چیکوری تازه و خشک در طول زمان استخراج می‌باشد. روش تحقیق: ریشه چیکوری کاشته شده در مجتمع کشت و صنعت قزوین برداشت و برای استخراج عصاره از روش دیفوزیون و نسبت آب به خلال ۵ به ۱ و دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و  pHبرابر با ۵ استفاده شد. خشک کردن خلال ها در آون سیرکوله دار ودمای ۷۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت. برای اندازه گیری اینولین از دستگاه HPLC و برای اندازه گیری رنگ عصاره از دستگاه رنگ سنج در طول موج ۴۲۰ نانومتر استفاده گردید. نتایج و بحث: بیشترین مقدار اینولین برای خلال تازه در زمان ۶۰ و درمورد خلال خشک در زمان ۱۱۰ دقیقه استخراج گردید. اگرچه خشک کردن به طور معنی دار باعث کاهش در میزان اینولین در ریشه چیکوری نمی‌شود اما به طور چشمگیر باعث افزایش زمان استخراج تا ۲ برابر میگردد.همینطورخشک کردن به طور معنادار باعث کاهش رنگ عصاره استخراج شده از خلال چیکوری می‌شود که بدلیل اثر آنزیم بری در حین فرایند خشک کردن می‌باشد. توصیه کاربردی/صنعتی: با توجه به محدود بودن زمان برداشت گیاه و در عین حال محدودیت ظرفیت کارخانه جهت استخراج، خشک کردن روش مناسبی جهت نگهداری ریشه ها برای استفاده در فصول دیگر سال می‌باشد بدون اینکه اثر نامطلوبی بر راندمان استخراج داشته باشد و همچنین خشک کردن ریشه ها در محل کاشت، باعث کاهش حجم ریشه و کاهش هزینه حمل و نقل آن به کارخانه می‌گردد.

Keywords [فارسی]

  • کاسنی ریشه ای
  • اینولین خشک کردن
  • رنگ عصاره
  • HPLC
Abrams, S.A., Griffin, I.J., Hawthorne, K.M., Liang, L., Gunn, S.K., Darlington, G. and Ellis, K.J. 2005. A combination of prebiotic short- and long-chain inulin-type fructans enhances calcium absorption and bone mineralization in young adolescents. Am J ClinNutr., 82(2): 471-6.
Bernal, B.H., Calle, J., Duarte, E.Q., Pinzon, R., VelaSquez, M. 2005. Inulin from tubers of Dahlia imperialis. Roetz. Rev. Col. Cienc. Quim. Farm. 34(2): 122-125.
Blitz, H.D., Schieberelr, P. and Grosch, W. 2009. Food chemistry. 4 thedition.Springer., 950‐951.
Bortnowska, G., Makiewicz, A. 2006. Technological utility of guar gum and xanthan for production of low-fat inulin-enriched mayonnaise. Acta Sci. Pol.Q3 Technol. Aliment., 5(2): 135-146. Ewa, C. Aneta, K. and Werner, P. 2002. functional properties of fructun. Ninth seminar on inulin. Budapest.
Frank, A. 2002. Technological functionality of inulin and oligofructose. Br J Nutr., 87(2): S287-291.
Flamm, G., Glinsmann, W., Kritchevsky, D., Prosky, L., Roberfroid, M. 2001. Inulin and oligofructose as dietary fiber: A review of the evidence. Crit Rev Food Sci Nutr., 41:353-362.
Georges, S., and De Leenheer, L. 2003 .proccess for the manfacture of Chicory. European Patent EP1049723 .Kind Code: B1:1-27.
Ghanadi, A., Minaean, M. and Abed, A. 2009. Yesterday Hendba, today (Cichuriumintybus L.). Academi of Medical Sciences., 1(4): 365-372.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran.sugar: specifications and measuring methods. ISIRI no 69. Karaj: ISIRI; 2006 [In Persian].
Kikuchi, H., Inoue, M., Saito, H., Sakurai, H., Aritsuka, T. and Tonita, F. 2009. Industrial production of fructose anhydride from crude inulin extracted from chicory roots using arthrobacter sp. H65 – 7fructosyl transfrase. Journal of bioscience and bioengineering., 107(3): 262‐265.
Park, K.J., Figueira, M.G., Bord, F.P.R. and Honorio, S.L. 2004. Evaluation of desorption isotherms drying rates and inulin concentration of chicory root with and without enzymaticinactivation. Journal of food engineering., (63): 273‐280.
Paseephol, T. 2008. Characterization of prebiotics compounds fromplant, sources and food industry wastes. RMIT university. PHD Theseis. Chapter 2: 6-47.
Rezzoug, S.A., Maache-Rezzoug, Z., Sannier, F. and Allaf, K. 2008. A Thermomechanical Preprocessing for Pectin Isolation from Orange Peel with Optimisation by Response Surface Methodology. International Journal of Food Engineering., 4(1): 1-18.
Taper, H.S. and Roberfroid, M.B. 2002. Inulin/oligofructose and anticancer therapy. Br J Nutr., 87(2): S283-286.
Toneli, j.T.C.L., Park, K.J., Ranialaho, j.R.P., Murr, F. E.X., Fabbro, I.M.D. 2008. Rheological characterization of chicory root inulin solution. Brazilian of chemical engineering., 25(3): 461-471.
Kaur, N. and Gupta A.K. 2002. Application of inulin and oligofructose in health and nutrition. Journal of Bioscience., (27): 703–714.